REGULAMIN WYPOŻYCZALNI INTERNETOWEJ SKITURY.RENT

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu dokonywanego przez Usługodawcę przy wykorzystaniu narzędzi porozumiewania się na odległość, jak również korzystania przez Klientów z Wypożyczalni Internetowej SKITURY.RENT, która dostępna jest pod adresem: www.skitury.rent

1.2 Wypożyczalnia Internetowa jest prowadzona przez Bartosza Niezgoda, zamieszkałego w Gliwicach prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Feel Outdoor Bartosz Niezgoda (NIP: 631-256-05-51).

1.3 Niniejszy Regulamin udostępnia się Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni SKITURY.RENT przed dokonaniem rezerwacji on-line.

§2

WARUNKI REZERWACJI SPRZĘTU

2.1 Klient, dokonujący wypożyczenia sprzętu za pośrednictwem strony internetowej SKITURY.RENT, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.2 Klientem Wypożyczalni może zostać każda pełnoletnia osoba, która okaże ważny, niezniszczony dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem lub poda niezbędne dane w procesie rezerwacji na stronie internetowej www.skitury.rent oraz podpisze umowę wypożyczenia sprzętu w momencie jego odbioru.

2.3 Umowa wypożyczenia sprzętu jest podpisywana w momencie osobistego odbioru sprzętu w jednym z dwóch naszych punktów odbioru lub w momencie przekazania sprzętu przez Kuriera.

2.4 Wypożyczalnia przekazuje do dyspozycji Klienta nowy oraz używany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Klienta w zakresie świadczonych usług.

2.5 W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest wypełnić formularz oraz wykonać następujące czynności:

a) dodanie sprzętu do koszyka;

b) wybór miejsca wydania sprzętu;

c) wybór rodzaju dostawy;

d) wybór rodzaju płatności;

e) dokonanie zapłaty za pośrednictwem płatności internetowej na całość wskazanej w koszyku kwoty;

2.6 Po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz opłaceniu rezerwacji, Wypożyczalnia przekazuje wybrany sprzęt do dostarczenia pod wskazany adres lub Klient ma możliwość odbioru osobistego w jednym z 2 punktów:

a) w Rajczy, ulica Górska 2
b) w Zabrzu, ulica Przy Ujęciu 6a/2

2.7 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych podczas rezerwacji danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt z wypożyczalnią (dane dostępne są w zakładce: Kontakt).

2.8 Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest 1 dzień. Przekroczenie okresu rozliczeniowego jest równoznaczne z naliczeniem opłaty za kolejny dzień.

Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu określone są w cenniku wypożyczalni.

2.9 Minimalny okres wypożyczenia sprzętu przez internet wynosi: 3 dni

2.10 Wypożyczalnia nie wysyła sprzętu poza granicę Polski.

§3

ANULOWANIE LUB REZYGNACJA Z REZERWACJI

3.1 Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji sprzętu przez Klienta w przypadku, gdy zarezerwowany sprzęt z powodów niezależnych od wypożyczalni uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej podczas rezerwacji lub zaproponowania innego sprzętu.

3.2 Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe na 4 dni przed deklarowanym terminem wypożyczenia sprzętu. W przypadku rezygnacji (anulowania rezerwacji) w wyznaczonym wyżej terminie 4 dni – dokonana opłata za rezerwację jest zwracana na wskazany przez Klienta numer konta.

§4

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT

4.1 Klient ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia sprzętu.

4.2 Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

4.3 Klient korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność i nie może dokonywać żadnych napraw i modyfikacji.

4.4 Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.5 Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowego użytkowania.

4.6 Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, które korzystają z wypożyczonego sprzętu.

4.7 Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem sprzętu.

4.8 Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, jak również zwrotu całości wartości wypożyczonego sprzętu.

4.9 Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

§5

PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

5.1 W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wypożyczalnią i po otrzymaniu zgody na przedłużenie uiścić opłatę za następne dni wypożyczenia sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie jednak prawo do odmowy przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu.

§6

ZWROT SPRZĘTU

6.1 Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w dokładnie takim samym stanie w jakim go otrzymał.

6.2 Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w jednym z dwóch punktów odbioru lub w miejscu ustalonym przez Wypożyczalnię z Klientem. W przypadku skorzystania z usługi wysyłkowej odbiór następuje pod adresem wskazanym przez Klienta, natomiast zwrot w jednym z punktów odbioru. Opcja wysyłkowa realizowana jest poprzez usługę jednej z firm transportowych.

6.3 Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku, gdy zwracany sprzęt będzie uszkodzony, a uszkodzenia będą na tyle znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Klient zobowiązuje się do pełnego pokrycia kosztów wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

6.4 W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do zapłaty za sprzęt w wysokości 200% stawki dziennej, która liczona jest od ceny wypożyczenia jak za 1 dzień. Kwota ta pomnożona zostanie przez ilość dni zwłoki.

§7

INNE

7.1 Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).

§8

ADMINISTRACJA DANYCH

8.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Feel Outdoor Bartosz Niezgoda., ul. Kozielska 85/2, 44-100 Gliwice. W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi oraz realizacją przysługujących praw proszę kontaktować się z Administratorem na wyżej podany adres lub na adres e-mail: info@skitury.rent. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 pkt b RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty do tego upoważnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia praw mogą wynikać z odrębnych przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia, umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie skutery.rent w zakładce: „Polityka prywatności”.